01

ข้อตกลงการใช้ระบบ

ข้อตกลงการใช้ระบบ

ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อชมเชย จากผู้รับบริการนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามพันธกิจและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
2.การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อชมเชยหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับบริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ร้องเรียน รายละเอียดเหตุการณ์ วันเวลา สถานที่ หรือรูปภาพ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.หากผู้ร้องเรียนจงใจให้ข้อมูลการร้องเรียนที่เป็นเท็จ หรือเจตนากลั่นเกล้ง กล่าวหาให้ผู้อื่นเสียหาย จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.หากข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยขอไม่พิจารณารับข้อร้องเรียนดังกล่าว แต่ถ้าเป็นการเสนอแนะจะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขี้น
5.ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ มหาวิทยาลัยรายงานข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานเท่านั้น เว้นแต่ผู้ร้องเรียนยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล


ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้

02

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ/ชมเชย

ชื่อ
นามสกุล
เพศ :
Email
Phone Number
โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

03

รายละเอียด

รายละเอียด

ประเภทหัวข้อ:
การเผยแพร่ต่อสาธารณะ :
04

ยืนยัน

กรุณายืนยันข้อมูลของท่าน

รายการข้อมูลทั้งหมดระบบจะเก็บเป็นความลับ
ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551